Get in Touch

  • Address: Garashsyzlyk, 71

  • Email: info@imdatel.tm

  • Phone: +993 12 486 475